Támogatók:


Lakóautó és lakókocsi kereskedelemi központ

Lakókocsik téli őrzése a Velencei-tó partján.

Alapszabály

Magyar Camping és Caravanning Club
alapszabálya 2009. május 30.

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§ A Klub neve: Magyar Camping és Caravanning Club
2.§ A Klub rövidített neve: MCCC
3.§ A Klub székhelye: Budapest, VIII. ker. Mária u. 32-34.
4.§ A Klub jogállása: az l997. évi CLVI. tv. alapján közhasznú szervezet, önálló jogi személy
5.§ A Klub pecsétje: kör alakban a klub neve és alapításának éve (1965.)
6.§ A Klub jelvénye: piros, fehér és zöld színű sávban nyúló fehér színű, háromszög alakú sátor, benne fekete alapú ugyancsak háromszög rajza, háttérben lakókocsi oldalnézeti rajzával. A kocsi teste a fehér színű sáv és annak jobbra kinyúló meghosszabbítása. A kerék a zöld színű sáv meghosszabbításában helyezkedik el. A kocsitesten a jobb oldali ablak mellett piros színű H betű. A sávokra osztott kört a lakókocsi tetejétől a kerék alsó széléig haladó fehér színű gyűrű övezi, amelyben alulról felfelé fekete színű betűkkel MAGYAR CAMPING ÉS CARAVANNING CLUB 1965 szövet olvasható.
7.§ A Klub zászlója: téglalap alakú, fehér színű, közepén a klub jelvényével.
8.§ A klub újsága: a KARAVÁN. Weboldalcíme:
www.mccc.hu
9.§ A Klub nyitott, a közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

II. Fejezet
A KLUB CÉLJA
10.§ A Klub alapvető célja a szabadidő hasznos eltöltésének, az egészséges életmód alakításának elősegítése, sátras, lakókocsis és lakóautós kempingező közösség alakítása, szervezése. Ellátja a kempingezők érdekképviseletét bel- és külföldön.
11.§ A klub célkitűzéseit szolgáló könyvet, időszaki és alkalmi tájékoztatót, klubújságot készít és hoz forgalomba és weboldalt üzemeltet. A klub tagjai részére szolgáltatásokat és kedvezményeket biztosít, hazai és nemzetközi kempingtalálkozókat, kempingtúrákat szervez.
12.§ A klub céljának megvalósítása érdekében együttműködik más társadalmi, szabadidős tevékenységet folytató, valamint helyi és területi állami és önkormányzati, továbbá társadalmi és érdekvédelmi szervezetekkel, amelyekkel a klub célkitűzései és erkölcsi normái megegyeznek.
13.§ A CÉL ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉG:
(1) A közhasznú tevékenység körében biztosítani a szabadidő hasznos eltöltésének és az egészséges életmód kialakításának lehetőségét.
(2) A klub a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszeréről szóló jogszabály szerint az alábbi tevékenységeket végzi:
(3) Közhasznú tevékenység
a) 91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
b) 92.62 Egyéb sport tevékenység
c) 92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
(4) Közhasznú tevékenységet segítő tevékenység
a) 22.13 Időszaki kiadvány kiadása
b) 22.14 Egyéb kiadás
c) 55.21 Ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás
d) 55.22 Kempingszolgáltatás
e) 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
f) 63.30 Utazásszervezés
g) 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
h) 71.21 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
i) 71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzése
j) 74.14 Üzletviteli tanácsadás
k) 74.40 Hirdetés
l) 74.87 Máshova nem sorolható egyéb gazdasági szolgáltatás
14.§ A klub céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
15.§ A klub az elért gazdasági eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabály szerinti tevékenységre fordítja.
16.§ A klub közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el
17.§ A Klub tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, valamint a közhasznú jelentését internetes honlapján nyilvánosságra hozza, a közgyűlés által történt elfogadást követő 30 napon belül, legkésőbb június 30-ig.
18.§ A klub irataiba az Elnöknek történt előzetes bejelentés alapján lehet betekintetni a Klub székhelyén, a bejelentéstől számított 8 napon belül, - egyeztetett időpontban. Amennyiben a megtekintett iratokról másolatot kér, ennek feltételéről belső szabályzó rendelkezik.
19.§ A klub együttműködési szerződést köthet bármely társadalmi szervezettel, országos szervvel vagy a helyi önkormányzattal, bel- és külföldi magán- vagy jogi személyekkel.
20.§ A klub közhasznú tevékenységével összefüggésben a nyilvánosan meghirdetett rendezvényein elő kívánja segíteni - elsősorban - a gyermek és serdülő korosztály egészséges életmódra való nevelését, a természetvédelem, a környezetvédelem legalapvetőbb ismereteinek elsajátítását. Mindezen tevékenységet hozzáértő szakember bevonásával, ismeretterjesztő előadások megtartásával, tapasztalatok gyakorlati átadásával kívánja elérni.
21.§ A klub szervezett rendezvényein különös figyelmet fordít a környezettisztaság, környezetvédelem, a fiatalság körében a drog-prevenció kérdésére.
22.§ A klub rendezvényein széles körben szeretné a gyógyfürdők, gyógyvizek gyógyító hatásait megismertetni és terjeszteni, így szakemberek segítségével akár az internetes honlapján, akár a Karaván újságban népszerűsíti az igénybevétel lehetőségeit.
23.§ A klub népszerűsíteni kívánja rendezvényein a sport, az egészséges testmozgás előnyeit, ennek keretében túrákat, kempingezést kíván szervezni, amely minden korosztály számára biztosítja ennek lehetőségét.
24.§ A klub pályázatot írhat ki közhasznú céljai megvalósításának igénybevételére a szociálisan legjobban rászorultak részére, akiknek anyagi támogatást is nyújthat. A pályázatot internetes honlapján vagy a Karaván újságban teszi közzé és azt bárki igénybe veheti az Elnökség által elbírált és elfogadott pályázat alapján. A pályázatnak tartalmaznia kell a benyújtási határidőt és a feltételeket.
A pályázatokat az Elnökség bírálja el és az érintetteket a határozat meghozatalától számított 30 napon belül értesíti levélben és az internetes honlapon, megjelölve az igénybevételi lehetőség időpontját és tartalmát.
25.§ A klub működése során külön figyelmet fordít a nemzeti örökség megőrzésére, a népművészet hagyományainak megismertetésére, a határon túli magyarság által őrzött hagyományok bemutatására és népszerűsítésére.
26.§ A klub közhasznú szolgáltatásai keretében a sérült, fogyatékkal élő embereket segíti, hogy a klub minden szolgáltatását szélesebb körben igénybe vehessék.
27.§ A klub törekszik a közösségi tér biztosítására, ennek keretében célja az európai közösségi államok állampolgárai és társszervezetei közötti közvetlen kapcsolatok erősítése, a kempingezők világszervezetének fejlődése a rendezvényeiken az emberek és nemzetek barátsága által is.

III. Fejezet
A KLUB TAGJAI, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
28.§ A klub tagja lehet minden természetes személy, aki egyetért a klub célkitűzéseivel, Alapszabályát magára nézve kötelezőnek tartja és az abban foglalt kötelezettségének valamint a békés együttélés normáinak eleget tesz.
29.§ A klubnak kiskorú személy is tagja lehet, szülője, gondviselője előzetes hozzájárulásával.
30.§ A klubba való felvételt a jelentkezők formanyomtatványon írásban kérhetik. A tagfelvételről az Elnökség dönt, egyszerű szótöbbséggel és az év közbeni tagváltozásokról a Közgyűlést tájékoztatja.
31.§ A klubba való belépés és kilépés önkéntes.
32.§ A klub tagjairól nyilvántartást vezet és ellátja őket tagsági igazolvánnyal
33.§ A tagok jogai:
(1) A Klubban egyéni tagság érvényes. Minden tag egy szavazati joggal rendelkezik.
(2) részt vehet a Klub tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Klub működésével kapcsolatban.
(3) a tagok 10 %-a írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezheti.
(4) minden tag igénybe veheti a klub szolgáltatásait, részesülhet a klub által nyújtott kedvezményekben.
(5) képviseleti joggal járó, valamint bankszámla feletti rendelkezési jogot biztosító tisztségre csak nagykorú, cselekvőképes tag választható.
(6) Nem lehet a klub vezető tisztségviselője az a személy, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, aki a megszűntét követő két évig, olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.
34.§ A tagok kötelezettségei:
(1) Minden tag közreműködhet a klub munkájában, az Alapszabályban vállalt célkitűzések és feladatok megvalósításában. Valamennyi tag köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani, a Klub szervei által hozott határozatok rá vonatkozó részének végrehajtásában közreműködni
(2) Köteles évente március hó 31. napjáig befizetni a Közgyűlés által jóváhagyott tagsági díjat.
(3) Köteles a klub rendezvényein betartani a társadalmi együttélési szabályokat, a rendezvényekre vonatkozó előírásokat, megóvni a természeti környezetet, a Klub vagyonát valamint a kempingek berendezési és felszerelési tárgyait.
(4) A tag a Klubnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.
35.§ A tagsági viszony megszűntetése.
(1) A klubtagsági viszony megszűnik:
a) kilépéssel,
b) törléssel,
c) kizárással,
d) elhalálozással,
e) a klub megszűnésével,
(2) Az Elnökség törölheti a Klub tagjai közül:
a) A tagdíjfizetés elmaradása esetén a tagot csak akkor lehet törölni, ha a tag a tagdíj-tartozását a tagdíj megfizetésére vonatkozó fizetési felszólításban kikötött határozott időtartam alatt sem fizeti meg.
(3) Az Elnökség kizárhatja azt a tagot:
a) aki az Klub Alapszabályát súlyos mértékben megsérti, vagy a Klubbal szemben fennálló kötelezettségeinek nem tesz eleget.
b) azt, aki az alapszabályban rögzített célokkal ellentétes magatartást tanúsít.
c) A kizárással kapcsolatos eljárást az Elnökség folytatja le, és hoz határozatot.
d) Az Elnökség határozatát a tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a Bíróság előtt megtámadhatja.

IV. Fejezet
36.§ A Klub szervezeti rendje
(1) Közgyűlés
(2) Elnökség
(3) Felügyelő Bizottság
(4) Rendezvényszervező Csoport
(5) Központi iroda
A klub munkáját segíthetik állandó vagy esetileg felállított bizottságok, csoportok.
A klub vezető szervei - Közgyűlés, Elnökség - döntéseikről kötelesek folyamatosan vezetni a Határozatok Könyvét, melyben évente sorszámmal kell ellátni a meghozott határozatokat, annak időpontját, hatályát, lényeges tartalmát, a határozat végrehajtásának időpontját, a végrehajtásért felelős személyt. A határozathozatalkor írásban rögzíteni kell a határozatot támogató és ellenző szavazatok számarányát.
A klub testületi szervei a meghozott döntésekről az érintetteket kötelesek 30 napon belül tájékoztatni és a klub internetes honlapján közzétenni.
37.§ A Közgyűlés:
(1) A Közgyűlés a klub legfőbb testületi szerve, amely a tagok összességéből áll.
(2) A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal kell összehívni. Az összehívás az Elnökségi ülés határozata alapján az Elnök feladata.
(3) A Közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, de tanácskozási és szavazati joga csakis a tagoknak van.
(4) A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha:
a) az ok és cél megjelölésével az Elnökség tagjainak több mint fele indítványozza, vagy a tagok tíz százaléka kéri,
b) a Felügyelő Bizottság indítványozza,
c) a bíróság rendeli el.
(5) A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tizenöt nappal a Közgyűlés időpontja előtt, amelyben a tagokat tájékoztatni kell távolmaradásuk következményéről, - arról, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. Ha a közgyűlés határozatképtelen, az elnök a megismételt közgyűlést az eredeti helyszínre és ugyanarra a napra 30 perc múlva is összehívhatja, azonos napirendi pontokkal.
(6) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a meghívott tagok több mint 50%-a jelen van.
(7) A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell megismételni, amíg az egyszerű szótöbbséggel történő szavazás meg nem történik. A Közgyűlésnek joga van határozni arról, hogy titkos szavazás történjen, mely szavazásra az egyszerű szótöbbség vonatkozik.
(8) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Klub tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatás.
(9) A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, a levezető elnök és két, - a Közgyűlés által megválasztott - tag hitelesít. A Közgyűlésről hang- vagy hang- és képfelvétel is készül.
(10) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) A klub Alapszabályának megalkotása, módosítása és elfogadása
b) az évi költségvetés elfogadása,
c) a Befektetési Szabályzat elfogadása
d) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság évi beszámolójának elfogadása,
e) az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása,
A Közgyűlés az éves beszámolót az Alapszabály 37.§ (7) bekezdésében meghatározott módon, nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel fogadja el.
f) a tagdíj összegének, fizetési módjának és idejének megállapítása, módosítása,
g) A klub elnökének, az elnökhelyetteseknek, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történő megválasztása. A klub tisztségviselőit, Bizottságának tagjait a Közgyűlés 4 évi időtartamra választja meg. Az időközben választott tisztségviselők mandátuma a négyéves ciklus végén lejár.
h) A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
A Klub megszűnésének, más egyesülettel való egyesülésének kimondása, illetve a klub vagyonának a felosztásáról való, minősített kétharmados többségű, nyílt szavazással történő eldöntése
(11) A tisztségviselők megválasztása nyilt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Jelölőlistát abban az esetben kell alkalmazni, ha több személyt jelölnek az adott tisztségre. Amennyiben a jelöltek közül a jelölőlistán valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több, mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt többi szavazatot szerzett személy között kell a szavazást megtartani.
A szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
(12) Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek képviselőit és magánszemélyeket.
38.§ Az Elnökség
(1) A két Közgyűlés közötti időszakban a klub ügyintéző és végrehajtó szerve, a Közgyűlés által megválasztott 3 tagú Elnökség, mely a klub Elnökéből és Elnökhelyetteseiből áll. Tevékenységéről köteles beszámolni a Közgyűlésnek.
(2) Megbízatása 4 évre szól. Az időközben választott tisztségviselők mandátuma a négyéves ciklus végén lejár.
(3) Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet.
39.§ Az Elnökség feladata és hatásköre:
(1) a Klub gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntések meghozatala, gazdálkodás a Klub vagyonával,
(2) előkészíti a Közgyűlést és annak napirendi anyagát, majd összehívja az Elnök útján,
(3) összeállítja a közhasznúsági jelentést és a következő évi munkatervet,
(4) az Elnök éves beszámolójának elfogadása és a Közgyűlés elé terjesztése
(5) előkészíti a következő évi költségvetési tervet és azt a Közgyűlés elé terjeszti,
(6) - dönt a tagfelvételi, törlési kérdésekben
(7) megválasztja és kinevezi az 5 fős Rendezvényszervező Csoport tagjait,
(8) az Etikai Kódex elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése,
(9) a Klub tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás, etikai vizsgálat lefolytatása,
(10) ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a folyamatos működés megkíván,
(11) végrehajtja a Közgyűlés határozatait
(12) irányítja és ellenőrzi a klub tevékenységét, megállapodásokat köt bel- és külföldi szervezetekkel,
(13) biztosítja a klub eredményes működéséhez szükséges feltételeket,
40.§ Az Elnökség szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik.
(1) Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze, az ülést megelőző 3 nappal írásbeli meghívóval, telefaxon vagy e-mailen, a napirendek közlésével.
(2) Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen legalább két tag jelen van.
(3) Határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell megismételni, amíg az egyszerű szótöbbséggel történő szavazás meg nem történik.
(4) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá.
(5) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Klub tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatás.
(6) Az Elnökség tagjai kötelesek bejelenteni a Közgyűlésnek, ha más közhasznú szervezetnél is vezető tisztséget töltenek be.
(7) Rendkívüli Elnökségi ülést kell összehívni, ha azt 1 elnökségi tag azt az ok és a cél megjelölésével indítványozza.
41.§ Nem lehet a klub vezető tisztségviselője az a személy, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, aki a megszűntét követő két évig, olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.
42.§ Az Elnök a Közgyűlés és az Elnökség döntéseiről az irodavezetővel olyan nyilvántartást vezettet, amelyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.
(1) A Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Elnök az internetes honlapon 30 napon belül közli. A következményeket tartalmazó, valamint a címzett döntéseket az Egyesület az érintettekkel írásban is közli.
43.§ A Klub Elnöke:
(1) Vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, képviseli önállóan a klubot, általános hatáskörrel.
(2) Az Elnökség határozata alapján összehívja a Közgyűlést, előkészíti az Elnökségi üléseket, ahol elnököl.
(3) Munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.
(4) Intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.
(5) Akadályozatása esetén hatáskörét a kijelölt Elnökhelyettesre átruházhatja.
(6) A klub Elnöke az Elnökhelyettesekkel együtt rendelkezik a klub bankszámlája felett.
44.§ Elnökhelyettesek:
(1) A klub Elnökségének tagja Közgyűlés által megválasztott két elnökhelyettes.
(2) Általános hatáskörrel helyettesítik a klub Elnökét annak akadályoztatása esetén
(3) az Elnökkel együttesen jogosultak a bankszámla feletti rendelkezésre,
(4) Az utalványok aláírói az Elnök mellett.
(5) Megbízatásuk 4 évre szól. Az időközben választott tisztségviselők mandátuma a négyéves ciklus végén lejár.
45.§ Felügyelő Bizottság
(1) A Közgyűlés által választott 3 tagú testület, mely csak a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Megbízatása 4 évre szól. Az időközben választott tisztségviselők mandátuma a négyéves ciklus végén lejár. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
(2) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a Klub Elnöke, az Elnökség tagja, aki a Klubbal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, aki a Klub célszerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a Klub tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve ezek hozzátartozója. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az, aki gazdasági feladatot lát el a Klubban.
(3) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
(4) A Felügyelő Bizottság köteles tájékoztatni a Közgyűlést munkájáról, illetve rendkívüli összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy olyan jogszabálysértést tapasztal, amelyről szóló döntés a Közgyűlés döntését teszi szükségessé.
(5) A Közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni.
(6) A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(7) A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
(8) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a.) A szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé.
b.) A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(9) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
(10) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(11) Az év végi beszámolókat, mérleget, közhasznúsági jelentést ellenőrzi és véleményezi.
(12) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze, az ülést megelőző 3 nappal, írásbeli meghívóval, telefaxon vagy e-mailen, a napirend közlésével.
(13) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha 2 tag jelen van.
(14) Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén mindaddig szavaznak, amíg a többségi szavazás nem történik meg.
(15) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát.
(16) A Felügyelő Bizottság elnöke az ellenőrzések megállapításairól az Elnökséget tájékoztatja.
46.§ Rendezvényszervező csoport:
(1) Az Elnökség által választott 5 tagú csoport, amely az Elnökség irányításával végzi tevékenységét. A csoport tagjainak megbízatása 4 évre szól. Az időközben választott tisztségviselők mandátuma a négyéves ciklus végén lejár.
(2) A csoport feladata: az Elnökség által meghatározott feladatok végrehajtása, rendezvények szervezésében és lebonyolításában való közreműködés
(3) Az Elnökség eseti szervezői feladattal is megbízhat klubtagot.
47.§ Központi Iroda
(1) A központi iroda a Klub szervezeti működésével, szolgáltatásaival, gazdasági tevékenységével és ügyvitelével foglalkozó szervezet. Munkáját az Elnök irányításával végzi.
(2) A központi iroda munkatársai a klub alkalmazásában állnak. Tevékenységüket a munkaköri leírások szabályozzák

V. Fejezet
48.§ A Klub gazdálkodása
(1) Anyagi források
a.) tagsági díj, rendezvények bevételei,
b.) bérleti díjak
c.) állami, önkormányzati szervektől, magánszemélyektől, társaságokról, alapítványoktól kapott támogatások,
d.) a klub célja megvalósítása érdekében kifejtett vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
e.) pályázatok által elnyert támogatások
f.) vállalkozásból elért árbevétel a közhasznúsági tevékenység körében.
(2) A klub - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.
(3) A klub a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a klub tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

VI. Fejezet
A KLUB MEGSZŰNÉSE
49.§ A klub megszűnik:
(1) feloszlással, a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel történő
határozata alapján
(2) más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
(3) feloszlatással,
(4) megszűnésének megállapításával.
50.§ A klub vagyonáról a közgyűlés - feloszlással, vagy más társadalmi szervezettel való egyesüléssel történő megszűnése esetén - a hitelezők és a köztartozások kiegyenlítése után dönt.

VII. Fejezet
VEGES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
51.§ A klub vagyonával - a pénzügyi szabályoknak megfelelően - az Elnökség gazdálkodik.
52.§ A klub az 1997. évi CLVI. tv. 26.§. c./ pontja alapján az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi tevékenység
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
4. kulturális tevékenység
5. természetvédelem, állatvédelem
6. környezetvédelem
7. sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével
8. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe
vehető - szolgáltatások
(3) A klub működési módját, szolgáltatásai igénybevételének módját, éves beszámolóit, közhasznúsági jelentését, pályázatait internetes honlapján vagy a Karaván újság következő számában köteles megjelentetni.
(4) A jelen Alapszabályban nem érintett kérdésekben a Ptk. 61.§.-65.§-ai, az 1989. évi II. tv., az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései az irányadóak.
(5) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az elfogadott Alapszabályt vagy annak módosítását teljes terjedelmében - a bírósági bejegyzés jogerőre emelkedését követően - a Klub honlapján, vagy a Karaván újság soron következő számában hozza nyilvánosságra.
(6) A Fővárosi Bíróság a klubot a bírósági nyilvántartásba a 13. Pk. 61.086/1989/16.-II. sz. alatt kelt határozatával, 1212. sorsz. alatt jegyezte be.
(7) A jelen egységes szerkezetű Alapszabályban foglalt módosításokat, a Klub Közgyűlése a 2009. év május hó 30. napján meghozott 39/2009. számú határozattal fogadta el azzal hogy a korábbi Alapszabály szövegét ezen Alapszabály elfogadásával egy időben hatályon kívül helyezi.

Cegléd, 2009. május 30. | Gyürky László - MCCC elnök


Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejéreLegfrissebb bejegyzések:
2014-11-17
Megérkeztek a 2015. évi tagsági bélyegek | részletek
Az MCCC Elnökségének megrendelésére a Hivatalos Biztonsági Okmány-, és Jegynyomda Kft elkészítette az új tagsági bélyegeket. Így nincs akadálya annak, hogy a klubtagok a 2015. évi tagsági...
2014-11-14
Az MCCC 2015. évi programja | részletek
  2015. február 12. (csütörtök) – 15. (vasárnap) Karaván Szalon a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban,  „ F ”...
2014-10-03
50 éves jubileumi évforduló megrendezése. | részletek
Terveink szerint a Magyar Camping és Caravanning Club 2015. június 17-22. között jubileumi találkozót tart a Velencei tó mellett. Az Elnökség a média feladatok végzése, a programok...
»» minden bejegyzés
Autókölcsönző mikrobuszkölcsönzés teherautó kölcsönző lakóautó kölcsönzés lakóautók bérautók személyautó kölcsönzése

www.campinform.eu


Gyógyfürdő, Élményfürdő, Wellness fürdő és Csúszdapark Kiskunmajsa Aquapark, termálfürdő, gyógyvíz, strandfürdő

Kempingvilág - Komfort útközben - truma falle dometic szerviz lakókocsik lakóautók kempingcikkek
Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak. | Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió